APIs

2-Bromo-5-iodo-3-(2- ethylhexyl)thiophene
Name 2-Bromo-5-iodo-3-(2- ethylhexyl)thiophene
CAS. No.  1034352-30-1
Common Name 2-Br-5-I-3-EHT
Price 125 USD 1g
500 USD for 5g