APIs

2-Bromo-5-iodo-3-decylthiophene
Name 2-Bromo-5-iodo-3-decylthiophene
CAS. No. 1395209-67-2
Common Name 2-Br-5-I-3-DT
Price 125 USD 1g
500 USD for 5g