APIs

2-Bromo-5-iodo-3-octylthiophene
Name
2-Bromo-5-iodo-3-octylthiophene
CAS. No.  1085181-82-3
Common Name 2-Br-5-I-3-OT
Price  125 USD 1g
500 USD for 5g