APIs

Spiro-Thiophene
Name: 3,3'(4H,4'H)-Spirobi[2H-thieno[3,4-b][1.4]dioxepin]
CAS. No.  
Common Name: 3,3'(4H,4'H)-Spirobi[2H-thieno[3,4-b][1.4]dioxepin]
Price: 150 USD 10g
650 USD for 50g