APIs

3-HT (>99%)
Name: 3-Hexylthiophene
CAS No. 1693-86-3
Common Name: 3-Hexylthiophene
Price: 75 USD for 5g
300 USD for 25g