APIs

BTD
Name: Benzothiadiazole
CAS No. 273-13-2
Common Name: Benzothiadiazole
Price: 75 USD for 100g
300 USD for 500g