APIs

Name: 3,4-(2-Ethylhexyloxy)thiophene
CAS  No. 1083079-65-5
Common Name: 3,4-(2-Ethylhexyloxy)thiophene
Price: 100 USD for 10g
400 USD for 50g